INFORMACJA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW

W dniu 23 maja 2018 r. (środa) o godzinie 17:10  odbędą się zebrania śródokresowe dla rodziców/opiekunów uczniów klas:

I T a,b, II T, III T

Rodzi­cu to już ostat­ni raz w tym roku szkol­nym możesz uczest­ni­czyć w zebra­niu, na któ­rym uzy­skasz wszel­kie infor­ma­cje o swo­im dziec­ku zwią­za­ne z nauką, fre­kwen­cją, zaan­ga­żo­wa­niem spo­łecz­nym i inne.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE

VI Międzynarodowy Konkurs Literacki 2018

Sto­wa­rzy­sze­nie POLin Polni­sche Frau­en in Wirt­schaft
und Kul­tur e.V. i Pol­skie Towa­rzy­stwo Szkol­ne „Oświa­ta” ogła­sza­ją
VI Mię­dzy­na­ro­do­wy Kon­kurs Lite­rac­ki dla dzie­ci i mło­dzie­ży „Mło­dzież pisze wier­sze”.

Zawody strzeleckie

W ramach Szkol­nej Ligi Strze­lec­kiej Jele­nio­gór­ski Zarząd Rejo­no­wy LOK w Jele­niej Górze zor­ga­ni­zo­wał w dniu 20.03.2018r. na strzel­ni­cy  Wzgó­rze Kościusz­ki 6, zawo­dy w strze­lec­twie spor­to­wym z bro­ni pneu­ma­tycz­nej o „Puchar Pre­zy­den­ta Mia­sta Jele­niej Góry”. W zawo­dach udział wzię­ła mło­dzież gim­na­zjal­na i lice­al­na star­tu­ją­ca w dzie­wię­ciu zespo­łach. Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­ła sze­ścio­oso­bo­wa dru­ży­na dziew­cząt i chłop­ców /3+3/. W koń­co­wej kla­sy­fi­ka­cji osta­tecz­nie zaję­li­śmy III miej­sce. Na uwa­gę zasłu­gu­je fakt, że zawo­dy sta­ły na bar­dzo wyso­kim pozio­mie, o czym może świad­czyć róż­ni­ca kil­ku punk­tów dzie­lą­ca poszcze­gól­ne zespo­ły. Życzy­my kolej­ne­go uda­ne­go star­tu w zawo­dach, któ­re już nie­ba­wem.